Κέρδη μετά από φόρους 206,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο εννεάμηνο ο όμιλος Motor Oil έναντι ζημιών 111 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, ενώ στο γ’ τρίμηνο εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στο εννεάμηνο στα 7,14 δισ. ευρώ από 4,47 δισ. πέρυσι και στα 2,98 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο από 1,63 δισ.

Όπως επισημαίνει η Motor Oil στην σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών εταιρείας και ομίλου είναι οι εξής:
Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων της Εταιρίας (κατά 21% το γ΄ τρίμηνο 2021 και κατά 15% σωρευτικά το εννεάμηνο 2021) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 76,4% το γ’ τρίμηνο 2021 και κατά 62,8% το εννεάμηνο 2021).

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας αποδίδεται στην ομαλοποίηση των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας διεθνώς, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, και στην υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων του Διυλιστηρίου καθόλη τη διάρκεια του εννεάμηνου 2021 δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης με έμφαση στο συγκρότημα ήπιας υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker Complex) είχαν πραγματοποιηθεί το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ήτοι πριν την επιβολή του lockdown.

Η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου οδήγησε στην επίτευξη EBITDA Ευρώ 113,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 62 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2020 και EBITDA Ευρώ 285 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι αρνητικών EBITDA Ευρώ 16,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να περιορίζεται σε Ευρώ 7,4 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 41,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι το εννεάμηνο 2020, και ιδίως το Β’ τρίμηνο 2020, παρατηρήθηκαν ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών ως επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 89,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 38,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 225,4 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 119,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 70 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 28,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 173,5 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 93 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη της χρήσεως 2021 ανέρχεται σε 22% έναντι 24% για τη χρήση 2020.

ΟΜΙΛΟΣ
Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 156,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 100,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική ήταν η συμβολή των δύο θυγατρικών ομίλων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) με συνολικά EBITDA Ευρώ 35,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 36,4 εκατ. το 2020) καθώς και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) με EBITDA Ευρώ 12,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 1,4 εκατ. το 2020).

Τα ενοποιημένα EBITDA εννεάμηνου 2021 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 407,4 εκατ. έναντι Ευρώ 37,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020 με τη συνεισφορά των θυγατρικών ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 103,7 εκατ. (Ευρώ 41 εκατ. το 2020) και της

 

Θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 29,7 εκατ. (Ευρώ 3,5 εκατ. το 2020).

 

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 19,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 7,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα ενοποιημένα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να διαμορφώνεται σε Ευρώ 42,2 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 57,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 107,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 58,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 260,2 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 131,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 40,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 206,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.